Къумукъ Тил

Гьаллар ва Янгылыкълар

Эревюл янгыртыв / 14.03.19

Бизин проектибизде бугюн бир уллу иш болгъан — Grav CMS'гъа (Content Management System, Ичделик Юрютюв Системге) гёчювю. Тарихибиз гиччи ва гьар янгыртыв къол булан этилеген статик… Охувну узатмакъ

Сес ва Транслитерация / 15.06.18

Бугюн эки яхшы сююнч хабар бардыр! Биринчиси, китапханабызда чебер адабияты къумукъ латин языв низамы булан ачыкъ: транслитерация навигация панелдеги тюймеге басмакъ булан ягъыла… Охувну узатмакъ

Современный Кумыкский Язык (Бугюнгю Къумукъ Тил) / 06.12.17

Нурмугьаммат Гьажиагьмат жыйгъан къыйматсыз «Современный Кумыкский Язык» (яъни Бугюнгю къумукъ тил) деген китапны публиклейбиз. Бу билим асар — 75 йылдан артыкъ заман арада къумукъ… Охувну узатмакъ

Онлайн Китапхана / 06.04.17

www.til.im сайфа «Китапхана» бёлмесинде тилни уьйремекни хыйлы артыкъ тынчлашдырагъан янгы имканлыкъланы ача. Гьалиденокъ бизин санлы (ракъымлы, дижитал) китапханадагъы гьар къайсы… Охувну узатмакъ

Къумукъча-Тюркче Атасёзлер Сёзлюгю / 10.02.17

Тюркиеде яшайгъан ва ана тилни унутма сюймейген къумукълагъа савгъатдыр: янгы Къумукъча-Тюркче Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгю til.im сайфада ачыкъ чыгъарыла. Китапны жыйгъан ва… Охувну узатмакъ

Къумукъ Айтывлары ва Атасёзлери / 02.11.16

Til.im сайфабыз янгы къумукъча-орусча сёзлюгю ачыкъ яйылгъанын саялы билдирме шатдыр! Бу сёзлюк — орусча таржумасы булан Къумукъ Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгюдюр — Къумукъну ругьун… Охувну узатмакъ

Китапхана / 30.10.16

Узакъ заман гьазирленеген бёлме ахырда расман кюйде ишлеп башлай! Китапхана бёлмебизде шавкълу, къужурлу ва эжелден берлиги къумукъ сёзлерден толгъан къумукъ чебер адабияты сакъланар… Охувну узатмакъ

Сесли Сёзлюк / 23.01.15

Til.im проектни тагъымы янгы къумукъча-орусча сёзлюкню чыгъаравуна хошбуз! Фразеологик сёзлюкню Нурмугьаммат Гьажиагьмат профессору гьазирледи, ондан къайры Нурмугьаммат агъай ону… Охувну узатмакъ

Къумукъ Тилни Дарслары / 18.02.14

Маскевде къумукъ тилге уьйретеген дарслар онгарылып башлагъанлар. Биринчи дарс — 22 Чилле 2014 йыл белгиленген. Шуан дарс жедвели гьазирлене тура, къарал булан жумада эки керен онгарылар,… Охувну узатмакъ

Къумукъча-Орусча Сёзлюк / 31.10.13

Бургьан Баммат ва Нурмугьаммат Гьажиагьмат ортакъ гюч салгъанын саялы 2013 йыл чыкъгъан янгы Къумукъча-Орусча Сёзлюк (18 минг сёз) сайфабызгъа къошулгъан эди. Бу сёзлюкню чыгъыву… Охувну узатмакъ

Къумукъ Тилни Дарслары / 08.10.13

Бу заман янгы къумукъ мадани къурумну онгармакъ учун иш юрютюлюп башлангъан, ва ону бир бёлюгю къумукъ тил дарслар болса ярай. Дарсланы уста муаллим юрютежек. Тилейбиз, сизге яда… Охувну узатмакъ

Мактаплы Орусча-Къумукъча Сёзлюк / 30.11.12

Янгы Мактаплы Орусча-Къумукъча Сёзлюк (Школьный русско-кумыкский словарь) къошулгъан эди, Бамматны алдагъы сёзлюгюню кюю янгыртылгъан. Бусагьатдан берли излев сёз макъалалагъа савлай… Охувну узатмакъ

Янгы Илму Китап / 09.09.12

Билим гюнге байлавлу бары къумукъ тилни сюегенлеге савгъатдыр! Нурмугьаммат Гьажиагьматны къужурлу «Словоизменительные категории имени и глагола в кумыкском языке» (Къумукъ тилде… Охувну узатмакъ

Орусча-Къумукъча Жумла Китабы / 26.06.12

Абдулгьаким Аджини ва Къалсын Къадыр-Аджини 1992 йыл басылгъан, бусагъатгъа ерли интернетде тек биринчи бёлюгю гёрсетиле болгъан, Орусча-Къумукъча Жумла Китабыны толу версия сайфабызда… Охувну узатмакъ

Имянаречение у Кумыков (Къумукъларда Ат Тагъыву) / 14.05.12

Къумукъ ат такъмакъны уьстюнде гёзел бир китабы гьазирленгендир. Бир тек тилни уьйренегенлеге пайдалы болмакъдан къайры, бу китап бютюн тюрк атланы энивю булан, оланы англатыву ва… Охувну узатмакъ

Сопоставительная Грамматика (Тенглешдиреген Грамматика) / 10.04.12

Бизин къумукъ тил учун янгы проектибизде биринчи китап чыгъарабыз. Шо да Нурагьмат Оьлмесни «Сопоставительная грамматика русского и кумыкского» (Орус ва Къумукъ Грамматиканы Тенглешдиреген… Охувну узатмакъ