Къумукъ Тил

Къумукъ Айтывлары ва Атасёзлери

Til.im сайфабыз янгы къумукъча-орусча сёзлюгю ачыкъ яйылгъанын саялы билдирме шатдыр! Бу сёзлюк — орусча таржумасы булан Къумукъ Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгюдюр — Къумукъну ругьун артыкъ терен англама болушар экени шексиздир. Сёзлюкню Нурмугьаммат Гьажиагьмат профессору жыйгъан, ону Къумукъча-Орусча Фразеология Сёзлюгю булан иерчен де этип. Тек бу янгысы тап-тазза маданиятны ва тарихни гёз алгъа тута. Бу сёзлюкню охума — бек кеплендиреген чалышыв, ва сиз огъар иштагьлы болажакъгъа умут этебиз.