Къумукъ Тил

Тергев!

Орусча-Къумукъча Сёзлюк, 1960

Къумукъча-Орусча Сёзлюк, Зайнал Зиявутдинны уланы Баммат, 1960, 30 минге ювукъ сёз бар.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ

Мактаплы Орусча-Къумукъча Сёзлюк, 2007

Мактаплы Орусча-Къумукъча Сёзлюк, 2007, Нурмугьаммат Элдарханны уланы Гьажиагьмат ва Фарида Багьавутдинни къызы Астемир, 2007, 18 минге ювукъ сёз сакълай.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ

Къумукъча-Тюркче Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгю, 2006

Къумукъча-Тюркче Атасёзлери ва Айтывлары сёзлюгю, Четин Пекажар, 2006 йыл, 3 мингден артыкъ тюркчеге гёчюрюлген къумукъ аталар сёзлени ва айтывланы сакълай, савлай латин алифба булан язылгъан.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ

Къумукъча-Орусча Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгю, 2015

Къумукъча-Орусча Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгю, Нурмугьаммат Элдерханны уланы Гьажиагьмат, 2015 йыл, 5 минге ювукъ къумукъ аталар сёзлери ва айтывлары гирген, 2014 йыл чыкъгъан Къумукъча-Орусча Фразеологик Сёзлюгюне къошуму бола.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ

Къумукъча-Орусча Сёзлюк, 2013

Къумукъча-орусча сёзлюк, Бургьан Гьамитни уланы Баммат ва Нурмугьаммат Элдерханны уланы Гьажиагьмат, 2013 йылда басылгъан, 30 минг сёзге ювукъ.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ

Къумукъча-Орусча Фразеологик Сёзлюгю, 2014

Къумукъча-Орусча Фразеологик сёзлюгю, Нурмугьаммат Элдерханны уланы Гьажиагьмат, 2014 йыл, 3 мингден артыкъ къумукъ сёзтагъым ва жумла бар.

Гириш сёз | Сёзлени сиягьына къарамакъ