Къумукъ Тил

Современный Кумыкский Язык (Бугюнгю Къумукъ Тил)

Нурмугьаммат Гьажиагьмат жыйгъан къыйматсыз «Современный Кумыкский Язык» (яъни Бугюнгю къумукъ тил) деген китапны публиклейбиз. Бу билим асар — 75 йылдан артыкъ заман арада къумукъ тилни бары аспектлерин толу ахтарагъан ва низамлашагъан асарыдыр, ва гьар бёлюкде кёп уьлгюлер де бар. Китапда бугюнгю къумукъ тилге, ону граммаргъа ва эволюциягъа ургъу салынгъан. Ва булай тек сыфыр даражадан охуйгъанлагъа пайда гелтирмей, тувма кюйде къумукъча билегенлеге де ана тилни англавуну эревлю кепде теренлеме кёмекчи болар. Китап «Китапхана» бёлмеде янгы онлайн форматда ачыкъдыр. «Охувну узатмакъ» тюймеге басып китапны тохтагъан ерден узатып охума боласыз.

Этген ишлер ва ана тилине сёнмейген сююв саялы Нурмугьаммат агъай профессорубузгъа савболларыбызны айтабыз, ва башгъа парагьат болгъан ортакъ муаллифлеге де Аллагьдан рагьмат тилейбиз. Кёп адамлагъа бу китап пайдалы болажагъына умут этебиз!