Къумукъ Тил

Эревюл янгыртыв

Бизин проектибизде бугюн бир уллу иш болгъан — Grav CMS'гъа (Content Management System, Ичделик Юрютюв Системге) гёчювю. Тарихибиз гиччи ва гьар янгыртыв къол булан этилеген статик сайфадан башланды. Амма энди проектибиз олай кюйге артыкъ масштаблы болгъан эди, ва янгы функцияланы ва ичделиклени чалт гийирмекни учун сайфабызгъа бир лайыкълы СMS излеме тюшдю. Ва тийишли CMS — Grav'дыр. Энди Миллер ясагъан ва достлу да, кепи гелеген де бирчелик юрютеген, ол бизге алдыбызгъа абат этме учун бир агьамиятлы къурал болуп чыкъгъан, ва интернет проектлер булан бары машгъуллагъа ону къоллама буварабыз.

Проектни кодуну гёчювюнде ва янгы функциялыкъны ясавунда бизге Норвечден Ole Vik ва Португизден Ricardo ясавчулары багьасы ёкъ ярдым этгенлер, ва шону учун олагъа кёп савбол! Олар болушмагъан буса гёчдюрюв тек гечикмей дагъы да гьеч камил болмажакъ эди, чюнки биз гийирме сюйген функциялардан гьариси гьазыр тюгюл эди.

Лап да эревлю янгылыкълардан шулар:

Сизин пайдасына гёлеми алдан артыкъ болуп ишибизни узатмагъына хошбуз. Сёз арада, Сес бёлмеде бир нече янгы макъала ва китапханада янгы китаплар энди ачыкъ чыгъарылгъан. Ортакъ ахтарывгъа сизин чакъырабыз, Telegram каналда сизге къарап турабыз, ва чатгъа гирме унутмагъыз!