Къумукъ Тил

Сопоставительная Грамматика (Тенглешдиреген Грамматика)

Бизин къумукъ тил учун янгы проектибизде биринчи китап чыгъарабыз. Шо да Нурагьмат Оьлмесни «Сопоставительная грамматика русского и кумыкского» (Орус ва Къумукъ Грамматиканы Тенглешдиреген китап) деген асары — къумукъ тилни четим ахтарывудур, ва тилни уьйренип башлайгъанлагъа яхшы бир къылавуздур. Бу китап къумукъча аз-маз билегенлеге ва саватны артдырагъанлагъа чинг де лайыкълы яражакъ.