Къумукъ Тил

Сес ва Транслитерация

Бугюн эки яхшы сююнч хабар бардыр! Биринчиси, китапханабызда чебер адабияты къумукъ латин языв низамы булан ачыкъ: транслитерация навигация панелдеги тюймеге басмакъ булан ягъыла ва сёндюрюле, гюндюз ва гече режимлени алышдырувуна ювукъ. Аввалгъы пайдасы — Русиядан тышгъари кирил алифбаны билмейген къумукъча сёйлейгенлеге китапханабыздагъы асарланы охумакъны ачажакъдыр. Амма биз бары охувчулагъа янгы латин алифбаны сынап къарап ва ону ёругъун ва эривлюгюн къыйматламагъа таклиф этебиз. Бу янгылыкъны ва къумукъ тилдеги латин язывуну уьстюнде назикликлерине ерли бизин янгы «Сес» бёлмеде охуп боласыз, шону ичинде биз къумукъ тилни, маданиятны ва таварихни гьакъында оьз макъалаланы ва тюшюнювлени публиклербиз — о да биз пайлашмагъа лайыкълы гёреген гиччирек ва интересли маддалар болур. Биринчиси макъала — тап оьзю транслитни ва ону бугюнгю тилибиздеги ерин гьакъындадыр.