Къумукъ Тил

Къумукъча-Тюркче Атасёзлер Сёзлюгю

Тюркиеде яшайгъан ва ана тилни унутма сюймейген къумукълагъа савгъатдыр: янгы Къумукъча-Тюркче Атасёзлери ва Айтывлары Сёзлюгю til.im сайфада ачыкъ чыгъарыла. Китапны жыйгъан ва бизин сайфабызгъа ону метинлени йиберип чыгъармакъны къабул этген Четин Пекажар алимге ва профессоргъа биз Аллагьдан берекет тилейбиз, шу иш ахтарывчулагъа нечакъы да пайдалы болур. Сёзлюкню савлай метини латин языв булан язылгъан, тек бусу латин языв умуми къумукъ латинчеден бир нече гьарплар булан башгъа болуп биз ону умуми бичимге гелтиргенбиз. Тындырыкълы маълюмат — сёзлюкню башсёзюнде берилген.