Къумукъ Тил

Сёз Алышдырыв Категориялар

Нурмугьаммат Гьажиагьматны къужурлу бир китап, «Словоизменительные категории имени и глагола в кумыкском языке» (Къумукъ тилде исму ва ишлик сёз алышдырыв категориялар) жанлы тилдеги уьлгюлерден толгъан, ва биз умут этеген кюйде, кёп онгача тилни уьйренегенлеге къужурлу болур. Орусча уьйренеген къумукълагъа да пайдалыдыр.

Китапны охумакъ...